Khi tình cảm ở giai đoạn sơ khai thì bàn tay đó vẫn còn rất... ngoan. Nhưng qua cá giai đoạn sau thì..
Nể các bác bên Tuổi Trẻ Cười thiệt. Nội dung vẫn đáng xem nhất hiện nay.