CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
“Cuộc thi trình diễn chó chăn cừu Đức khu vực phía Bắc năm 2019”
1. Nhóm chó con 4– 6 tháng:
- GSD Đực:
w1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
w2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
w3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
- GSD Cái:
w1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
w2: Cup +Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
w3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
2. Nhóm chó 6-9 tháng:
- GSD Đực:
v1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
v2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
v3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
- GSD Cái:
v1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
v2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
v3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
3. Nhóm chó: 9-12 tháng
- GSD Đực:
vv1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
vv2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
vv3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
- GSD Cái:
vv1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
vv2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
vv3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
4. Nhóm chó lớn: 12-18 tháng:
- GSD Đực:
SG1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ (Được Tranh giải GSD Đực Đẹp)
SG2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
SG3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
- GSD Cái:
SG1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ (Được Tranh giải GSD cái Đẹp)
SG2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
SG3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
5. Nhóm chó: 18-24 tháng:
- GSD Đực:
SG1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ (Được Tranh giải GSD Đực Đẹp)
SG2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
SG3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
- GSD Cái:
SG1: Cúp + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ (Được Tranh giải GSD cái Đẹp)
SG2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
SG3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
6. Nhóm chó Mở rộng: Trên 24 tháng, không có SchH hoặc IPO
- GSD Đực:
SG1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ (Được tranh giải GSD Đực Đẹp)
SG2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
SG3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
- GSD Cái:
SG1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ (Được tranh giải GSD cái Đẹp)
SG2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
SG3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
7. Nhóm chó Trên 24 tháng, có SchH hoặc IPO
- GSD Đực:
V1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ (Được tranh giải GSD Đực Đẹp)
V2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
V3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
- GSD Cái:
V1: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ (Được tranh giải GSD cái Đẹp)
V2: Cup + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
V3,4,..: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
8 Đặc biệt:Phần thi tranh giải GSD cái – GSD đực đẹp nhất
- GSD cái đẹp nhất cuộc thi: Cúp + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
- GSD đực đẹp nhất cuộc thi: Cúp + Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG VNSV
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN