CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM NUÔI CHÓ CHĂN CỪU ĐỨC ( VNSV )

THÔNG BÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN TÀI CHÍNH
V/v : Triển khai kế hoạch thu hội phí sinh hoạt năm 2018


Kính gửi : Ban chủ nhiệm các SV địa phương trực thuộc VNSV cùng toàn thể ACE hội viên.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của VNSV năm 2018 và kế hoạch của Ban tài chính VNSV.
Ban điều hành VNSV và Ban tài chính xin trân trọng thông báo đến các Ban chủ nhiệm SV địa phương khẩn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Khẩn trương rà soát hội viên đang sinh hoạt tại địa phương, lập danh sách gửi về BĐH VNSV.
2. Khẩn trương thu phí hội viên năm 2018 nộp về cho Ban tài chính VNSV.
Thời hạn đến hết ngày
30/11/2018 yêu cầu tất cả SV địa phương hoàn thành các nội dung trên, gửi báo cáo về BĐH VNSV.
Vậy BĐH VNSV xin thông báo rộng rãi đến toàn thể các CLB SV địa phương, các ACE là hội viên đăng ký tự do trong hệ thống VNSV nắm được và thực hiện nghĩa vụ của mình.
Xin trân trọng thông báo!
T/M Ban điều hành - Ban tài chính

Bùi Hoàng Nam - Đào Văn Bẩy