Mẫu đăng ký chụp X-RAY (HD,ED):
1. Thông tin chủ sở hữu:
+ Họ tên:
+ Số thẻ hội viên:
+ Địa chỉ:
+ Điện thoại liên hệ:
+ Đơn vị sinh hoạt:
2. Thông tin GSD:
+ Tên GSD:
+ Giới tính: