1. Thông tin chủ sở hữu:
+ Họ tên: Nguyễn Hoàng Nhật Hưng
+ Số thẻ hội viên: 00031
+ Địa chỉ: tổ Trại Mát, phường 11, Tp Đà Lạt
+ Điện thoại liên hệ: 0975199473
+ Đơn vị sinh hoạt: SV Lâm Đồng...