1. Thông tin chủ sở hữu:
+ Họ tên: Nguyễn Văn Long
+ Số thẻ hội viên: 15
+ Địa chỉ: thị trấn Hà Trung, Thanh Hoá
+ Điện thoại liên hệ: 0987635735
+ Đơn vị sinh hoạt: BĐH
2. Thông tin GSD:
+...