Thay mặt những ACe chưa có sân tập, đề nghị bác Đoàn triển ngay cho Lê Khuyến nó sợ!